Školská rada

Školská rada byla zřízena rozhodnutím zřizovatele – zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí – v  roce 2012. Jejím účelem je to, aby se zástupci rodičů, pedagogického sboru, zřizovatele, popř. dalších subjektů mohli podílet na správě školy. Rada má 6 členů, kteří jsou voleni jednotlivými zapojenými subjekty na dobu tří let.

Ve školním roce 2023/2024 se konaly volby do školské rady. Současní zvolení zástupci jsou:

  • z řad rodičů paní Lucie Chmelová a pan Jiří Vojtěšek,
  • z řad pedagogických pracovníků školy  paní Blanka Gallová a pan Lukáš Kollarčík,
  • zástupci stanovení vedením obce paní Alena Gajdůšková a pan David Špendlík.

Kontakt na předsedkyni školské rady Lucii Chmelovou: SkolskaRada@zszelechovice.cz .

Schůzky školské rady se konají nejméně dvakrát ročně a řídí se schváleným jednacím řádem. Rada si může pozvat také hosty, na schůzkách bývá pravidelně přítomna paní ředitelka školy Jarmila Machalíčková, zástupkyně ředitelky školy, popř. pan starosta obce Ivo Thurner.

Náplň práce školské rady:

  • Schvaluje či připomínkuje zásadní dokumenty školy: školní vzdělávací program, školní řád, výroční zprávu školy.
  • Vyjadřuje se ke koncepci rozvoje školy, sleduje výsledky hospodaření školy.
  • Vyjadřuje se k systému hodnocení žáků ve škole, popř. inspekční zprávě ČŠI, rada je seznámena s výsledky vzdělávání žáků (statistické přehledy o prospěchu, popř. přijetí žáků k dalšímu vzdělávání).
  • Podává podněty k další činnosti školy, náměty na akce, investiční záměry, opravy atd.
  • Koordinuje akce, na kterých se podílí více subjektů (Zahradní slavnost, oslavy různých výročí atd.).

Byli bychom rádi, kdybyste se na nás obraceli v záležitostech, které můžeme v rámci schůze projednat – ať už se jedná o Vaše připomínky k chodu školy, k plánovaným investičním záměrům, další postřehy, které máte Vy jako rodiče, návštěvníci školy… Pořád je co zlepšovat a budovat, školská rada má nabídnout prostor všem, kteří se přímo či nepřímo podílejí na budování kvalitního vzdělání pro všechny naše žáky. Důležité je vědět, kam směřujeme, cesta už se vždycky najde!