Organizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vedoucí vychovatelka:         Michaela Bařinová

Telefonní kontakt:                  775 779 702    

Email:                                           michaela.barinova@zszelechovice.cz

Ve školním roce 2021/2022 otvíráme 5 oddělení školní družiny. O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky Hana Staňková, Aneta Blažejová, Gabriela Skyva Dobešová, vychovatel Karel Vondráček, asistentky pedagoga Marie Hrubá, Martina Vojtěšková a vedoucí vychovatelka Michaela Bařinová.

I. ODDĚLENÍ         Michaela Bařinová                                                          přípravná třída

II. ODDĚLENÍ        Mgr. Karel Vondráček                                                     třída 1.B + 2.A

III. ODDĚLENÍ       Hana Staňková                                                                 třída 1.A+ 2.A

IV. ODDĚLENÍ       Gabriela Skyva Dobešová, DiS., Marie Hrubá       třídy 3.A a 3.B

V. ODDĚLENÍ        Aneta Blažejová, Martina Vojtěšková, DiS               třídy 4.A a 4.B

PRAVIDLA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Přijetí do školní družiny

 • Zákonný zástupce podává písemnou Žádost o přijetí dítěte do školní družiny, kterou je nutné odevzdat nejpozději do 25.6.2021.
 • Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a případně je písemně doložit. Tato písemná žádost je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat).
 • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, která zákonného zástupce vyrozumí o přijetí předáním rozhodnutí o přijetí.

Provozní doba školní družiny

 • Provoz ranní školní družiny je stanoven na od 6:30 do 7:50
 • Odpolední provozní doba je stanovena od 11:40 do 16:30 hodin
 • Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou v žádosti o přijetí, musí se předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce (opatřené datem a podpisem). Na telefonní žádost dítě neuvolňujeme.
 • Případné odhlášení ze školní družiny je potřeba provést písemně na předtištěný formulář (k dispozici na webu školy).
 • V době od 13:00 – 14:30 hodin se mohou oddělení ŠD nacházet mimo budovu základní školy a její přilehlé prostory. V tuto dobu nelze dítě vyzvednout. Děkujeme za pochopení.

Pro odchody žáků ze školní družiny jsou stanoveny tyto časy:

 Odchod žáků je možný v těchto časech: 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30.

Naše pravidla:

 • Určená vychovatelka odvádí žáky do šatny, u vchodu je předává zákonnému zástupci, případně zákonným zástupcem určené osobě. V případě změny času odchodu žák ihned po příchodu do oddělení předloží vychovateli/vychovatelce písemné sdělení od zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce nemůže dodržet čas odchodu, je vhodné na tuto skutečnost upozornit telefonicky. Nelze-li žáka při odchodu předat zákonnému zástupci, žák se vrací do oddělení.
 • Ve výjimečných, odůvodněných případech – návštěva lékaře, vyšetření v PPP, SPC, logopedie – zákonný zástupce o změně odchodu informuje vychovatele/vychovatelku písemně předem omluvenkou v deníčku, ti žáka přivedou do šatny a předají zákonnému zástupci. Do budovy školy rodiče nevstupují.
 • Zapsaní žáci jsou rozděleni do oddělení. Seznam žáků v odděleních je na začátku školního roku vyvěšen na vstupních dveřích školy. Na ranní (6.30 – 7.45) a konečnou družinu (16.00 – 16.30) se žáci soustřeďují v předem určeném oddělení.
 • Žáci odcházejí z družiny výhradně bočním vchodem u šaten. 

 Úplata za školní družinu

 • Poplatek za ŠD činí 1 500 Kč na školní rok. Hradí se ve dvou pololetních splátkách, vždy v měsíci říjnu a únoru, na účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)
 • Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (přidělené osobní číslo žáka) a konstantní symbol 1019. Do sdělení poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.

 

Nabídka zájmových kroužků:

 Úterý 13.30 – 15.00 hodin

 • Malý záchranář (přípravná třída – 4. ročník) – Michaela Bařinová
 • Kutilové (přípravná třída – 4. ročník) – Karel Vondráček
 • Výtvarné dílny I. (přípravná třída + 1. a 2. ročník) – Hana Staňková
 • Kreativní ateliér (3. a 4. ročník) – Gabriela Dobešová
 • Želechovická vařečka (přípravná třída + 1. a 2. ročník) – Marie Hrubá
 • Angličtina hrou (3. a 4. ročník) – Aneta Urban
 • Čtenářský klub (2. a 3. ročník) – Radka Stodůlková

 

Čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin

 • Děti na startu – pohybové hry (přípravná třída a 1. ročník) – Michaela Bařinová
 • Zálesák/turistický (přípravná třída – 4. ročník) – Karel Vondráček
 • Výtvarné dílny II. (3. a 4. ročník) – Hana Staňková
 • Literární kavárna (3. a 4. ročník) – Gabriela Dobešová
 • Angličtina hrou (přípravná třída + 1. a 2. ročník) – Aneta Urban
 • Kouzelná laboratoř (přípravná třída – 4. ročník) – Markéta Vlčková