Organizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vedoucí vychovatelka:         Michaela Bařinová

Telefonní kontakt:                  775 779 702    

Email:                                           michaela.barinova@zszelechovice.cz

Ve školním roce 2020/2021 otvíráme 5 oddělení školní družiny. O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky Hana Staňková, Aneta Blažejová, Gabriela Skyva Dobešová, vychovatel Karel Vondráček, asistentky pedagoga Marie Hrubá, Martina Vojtěšková a vedoucí vychovatelka Michaela Bařinová.

I. ODDĚLENÍ         Michaela Bařinová                                                          přípravná třída, 1. třída 

II. ODDĚLENÍ        Mgr. Karel Vondráček                                                     třída 2.A

III. ODDĚLENÍ       Hana Staňková                                                                 třída 2.B

IV. ODDĚLENÍ       Aneta Blažejová, Martina Vojtěšková, DiS.            třídy 3.A a 3.B

V. ODDĚLENÍ        Gabriela Skyva Dobešová, DiS., Marie Hrubá       třídy 4.A a 4.B

 

PRAVIDLA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Přijetí do školní družiny

 • Zákonný zástupce podává písemnou Žádost o přijetí dítěte do školní družiny, kterou je nutné odevzdat nejpozději do 25.6.2020.
 • Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a případně je písemně doložit. Tato písemná žádost je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat).
 • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, která zákonného zástupce vyrozumí o přijetí předáním rozhodnutí o přijetí.

Provozní doba školní družiny

 • Provoz ranní školní družiny je stanoven na od 6:30 do 7:50
 • Odpolední provozní doba je stanovena od 11:40 do 16:30 hodin
 • Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou v žádosti o přijetí, musí se předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce (opatřené datem a podpisem). Na telefonní žádost dítě neuvolňujeme.
 • Případné odhlášení ze školní družiny je potřeba provést písemně na předtištěný formulář (k dispozici na webu školy).
 • V době od 13:00 – 14:30 hodin se mohou oddělení ŠD nacházet mimo budovu základní školy a její přilehlé prostory. V tuto dobu nelze dítě vyzvednout. Děkujeme za pochopení.

Pro odchody žáků ze školní družiny jsou stanoveny tyto časy:

 Odchod žáků je možný v těchto časech: 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30.

Naše pravidla:

 • Určená vychovatelka odvádí žáky do šatny, u vchodu je předává zákonnému zástupci, případně zákonným zástupcem určené osobě. V případě změny času odchodu žák ihned po příchodu do oddělení předloží vychovateli/vychovatelce písemné sdělení od zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce nemůže dodržet čas odchodu, je vhodné na tuto skutečnost upozornit telefonicky. Nelze-li žáka při odchodu předat zákonnému zástupci, žák se vrací do oddělení.
 • Ve výjimečných, odůvodněných případech – návštěva lékaře, vyšetření v PPP, SPC, logopedie – zákonný zástupce o změně odchodu informuje vychovatele/vychovatelku písemně předem omluvenkou v deníčku, ti žáka přivedou do šatny a předají zákonnému zástupci. Do budovy školy rodiče nevstupují.
 • Zapsaní žáci jsou rozděleni do oddělení. Seznam žáků v odděleních je na začátku školního roku vyvěšen na vstupních dveřích školy. Na ranní (6.30 – 7.45) a konečnou družinu (16.00 – 16.30) se žáci soustřeďují v předem určeném oddělení.
 • Žáci odcházejí z družiny výhradně bočním vchodem u šaten. 

 Úplata za školní družinu

 • Poplatek za ŠD činí 1 500 Kč na školní rok. Hradí se ve dvou pololetních splátkách, vždy v měsíci říjnu a únoru, na účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)
 • Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (přidělené osobní číslo žáka) a konstantní symbol 1019. Do sdělení poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.