Organizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vedoucí vychovatelka:         Michaela Bařinová

Telefonní kontakt:                  775 779 702    

Email:                                           michaela.barinova@zszelechovice.cz

Ve školním roce 2022/2023 otvíráme 5 oddělení školní družiny. O jednotlivá oddělení se starají vychovatelky Hana Staňková, Martina Bubeníková, Mgr. Bohumila Schönbaumová, Tereza Galandrová, asistentky pedagoga Marie Hrubá, Alice Nováková a vedoucí vychovatelka Michaela Bařinová.

I. ODDĚLENÍ         Michaela Bařinová, Alice Nováková                           přípravná třída a 3.A 

II. ODDĚLENÍ        Tereza Galandrová                                                            třída 1.B a 2.A

III. ODDĚLENÍ       Hana Staňková                                                                   třída 1.A a 2.A

IV. ODDĚLENÍ       Martina Bubeníková                                                         třídy 2.B a 3.A

V. ODDĚLENÍ        Mgr. Bohumila Schönbaumová, Marie Hrubá       třídy 4.A a 4.B

PRAVIDLA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Přijetí do školní družiny

 • Zákonný zástupce podává písemnou Žádost o přijetí dítěte do školní družiny, kterou je nutné odevzdat nejpozději do 30.6.2022.
 • Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a případně je písemně doložit. Tato písemná žádost je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat).
 • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, která zákonného zástupce vyrozumí o přijetí předáním rozhodnutí o přijetí.

Provozní doba školní družiny

 • Provoz ranní školní družiny je stanoven na od 6:30 do 7:50
 • Odpolední provozní doba je stanovena od 11:40 do 16:30 hodin
 • Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou v žádosti o přijetí, musí se předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce (opatřené datem a podpisem). Na telefonní žádost dítě neuvolňujeme.
 • Případné odhlášení ze školní družiny je potřeba provést písemně na předtištěný formulář (k dispozici na webu školy).
 • V době od 13:00 – 14:30 hodin se mohou oddělení ŠD nacházet mimo budovu základní školy a její přilehlé prostory. V tuto dobu nelze dítě vyzvednout. Děkujeme za pochopení.

Pro odchody žáků ze školní družiny jsou stanoveny tyto časy:

 Odchod žáků je možný v těchto časech: 13.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30.

Naše pravidla:

 • Určená vychovatelka odvádí žáky do šatny, u vchodu je předává zákonnému zástupci, případně zákonným zástupcem určené osobě. V případě změny času odchodu žák ihned po příchodu do oddělení předloží vychovateli/vychovatelce písemné sdělení od zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce nemůže dodržet čas odchodu, je vhodné na tuto skutečnost upozornit telefonicky. Nelze-li žáka při odchodu předat zákonnému zástupci, žák se vrací do oddělení.
 • Ve výjimečných, odůvodněných případech – návštěva lékaře, vyšetření v PPP, SPC, logopedie – zákonný zástupce o změně odchodu informuje vychovatele/vychovatelku písemně předem omluvenkou v deníčku, ti žáka přivedou do šatny a předají zákonnému zástupci. Do budovy školy rodiče nevstupují.
 • Zapsaní žáci jsou rozděleni do oddělení. Seznam žáků v odděleních je na začátku školního roku vyvěšen na vstupních dveřích školy. Na ranní (6.30 – 7.45) a konečnou družinu (16.00 – 16.30) se žáci soustřeďují v předem určeném oddělení.
 • Žáci odcházejí z družiny výhradně bočním vchodem u šaten. 

 Úplata za školní družinu

 • Poplatek za ŠD činí 1 800 Kč na školní rok. Hradí se ve dvou pololetních splátkách, vždy v měsíci říjnu a únoru, na účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)
 • Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (přidělené osobní číslo žáka) a konstantní symbol 1019. Do sdělení poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.

 

Nabídka zájmových kroužků:

 Úterý 13.30 – 15.00 hodin

 • Záchranáři (3. – 4. ročník) – Michaela Bařinová
 • Výtvarné dílny II. (3. – 4. ročník) – Hana Staňková
 • Želechovická vařečka ( 1. a 2. ročník) – Marie Hrubá
 • Čeština hrou pro ukrajinské děti 
 • Děti na startu – pohybové hry (1. a 2.ročník)  – Tereza Galandrová
 • Angličtina hrou (1. a 2. ročník) – Aneta Urban

 

Čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin

 • Děti na startu – pohybové hry (2. a 3. ročník) – Tereza Galandrová
 • Malý zdravotník (1. a 2. ročník) – Michaela Bařinová
 • Výtvarné dílny  (1. a 2. ročník) – Hana Staňková
 • Kreativní ateliér (3. a 4. ročník) – Gabriela Dobešová, Dis.
 • Čeština hrou pro ukrajinské děti 
 • Orientální tanec (1. – 3. ročník) – Bc. Kateřina Hajdová
 • Bádáme s tablety ( 3. – 4. ročník) – Ing. Zuzana Koudelková