Organizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vedoucí vychovatelka:         Michaela Bařinová

Telefonní kontakt:                775 779 702    

Email:                                    michaela.barinova@zszelechovice.cz

 

PRAVIDLA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Přijetí do školní družiny

  • Zákonný zástupce podává písemnou Žádost o přijetí dítěte do školní družiny, kterouje nutné odevzdat nejpozději do 25.6.2020.
  • Žádost musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a případně je písemně doložit. Tato písemná žádost je pro účast ve školní družině závazná (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat).
  • O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, která zákonného zástupce vyrozumí o přijetí předáním rozhodnutí o přijetí.

Provozní doba školní družiny

  • Provoz ranní školní družiny je stanoven na od 6:30 do 7:50
  • Odpolední provozní doba je stanovena od 11:35 do 16:30 hodin
  • Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou v žádosti o přijetí, musí se předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce (opatřené datem a podpisem). Na telefonní žádost dítě neuvolňujeme.
  • Případné odhlášení ze školní družiny je potřeba provést písemně na předtištěný formulář (k dispozici na webu školy).
  • V době od 13:00 – 14:30 hodin se mohou oddělení ŠD nacházet mimo budovu základní školy a její přilehlé prostory. V tuto dobu nelze dítě vyzvednout. Děkujeme za pochopení.

 Úplata za školní družinu

  • Poplatek za ŠD činí 1 500 Kč na školní rok. Hradí se ve dvou pololetních splátkách, vždy v měsíci říjnu a únoru, na účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)
  • Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (přidělené osobní číslo žáka) a konstantní symbol 0019. Do sdělení poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.