Speciální pedagogové

Mgr. et Mgr. Lukáš Kollarčík  

e-mail: lukas.kollarcik@zszelechovice.cz

Konzultační hodiny: pondělí 6:45 – 7:45, pátek 12:00 – 13:00 (klidová místnost, 1. patro)

 

Mgr. Michaela Malaníková

e-mail: michaela.malanikova@zszelechovice.cz 

Konzultační hodiny po předchozí domluvě: úterý 8:55 – 9:40, čtvrtek 11:50 – 12:35 (kabinet č. 113)

 

Mezi základní činnosti školních speciálních pedagogů patří:

 • vedení hodin předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) individuální i skupinové dle specializace speciálních pedagogů, komunikace o průběhu PSPP se zákonnými zástupci, úzký kontakt s vyučujícími, organizace modelových hodin pro zákonné zástupce i vyučující (speciální pedagogové)
 • kontrola poskytování podpůrných opatření žákům, dodržování IVP, náslechy v hodinách, práce s žáky v tandemu ve vyučovacích hodinách (speciální pedagogové)
 • vedení metodického sdružení asistentek pedagoga (Lukáš Kollarčík)
 • podíl na zpracování dokumentace žáků s SVP (hlavní podíl má výchovný poradce)
 • depistáž žáků s podezřením na SVP včetně přípravné třídy, individuální podpora těchto žáků, jejich zákonných zástupců i pedagogů (speciální pedagogové)

Specializace speciálních pedagogů:

Každý speciální pedagog se v rámci svého studia specializuje podle různých druhů zdravotních znevýhodnění dětí a žáků. V ZŠ Želechovice nad Dřevnicí jsou speciální pedagogové odborně zaměřeni takto:

Lukáš Kollarčík

 • specifické vývojové poruchy učení a chování
 • mentální postižení
 • poruchy autistického skektra, případně jiné pervazivní vývojové poruchy
 • poruchy chování, další poruchy etopedického charakteru

Michaela Malaníková

 • specifické vývojové poruchy učení a chování
 • etopedie
 • psychopedie