Přijímací řízení na nematuritní obory

Vážení rodiče,

v těchto dnech někteří žáci, kteří se hlásili na nematuritní obory, zjišťují, zda jsou na zvolenou školu přijati. Upozorňujeme na zkrácenou dobu odevzdání zápisového lístku (5 pracovních dnů od zveřejnění oznámení o přijetí).
Postup při odevzdávání zápisového lístku v tomto školním roce: ZMĚNA!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 pracovních dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola nemůže tento termín zkracovat).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání se nelze odvolat. Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (§ 101 písm. b) správního řádu).  Pokud někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek, lze pak novým rozhodnutím přijmout ty uchazeče, kteří se umístili “pod čarou”.

Pokud potřebujete pomoci s vyplněním zápisového lístku, obraťte se na výchovnou poradkyni Lenku Kopkovou ( lenka.kopkova@szelechovice.cz ). V případě dalších nejasností doporučuji informovat se na konkrétní střední škole.

V případě nepřijetí, se na dané SŠ informujte o možnosti přijetí žáka na uvolněná místa.

Další možností jsou druhá kola přijímacího řízení. Seznam škol, které budou konat II. kola přijímacího řízení je průběžně aktualizován na:
https://www.zkola.cz/ii-a-dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-zlinskem-kraji/ .

Potřebujete poradit s výběrem dalších škol? Potřebujete vydat další formuláře přihlášek? Kontaktujte výchovnou poradkyni.