Informace o organizaci výuky od 30.11.2020

Od 30.11.2020 je obnovena povinná prezenční výuka.  Výuka bude probíhat v tomto režimu:

PRVNÍ STUPEŇ a PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Prezenční výuka je obnovena pro všechny ročníky.

Organizace:

 • Vstup do školy je umožněn žákům nejdříve od 7.15 hodin žákovským vchodem. Žáci se v šatnách přezují a odloží si svršky, poté ihned odchází do svých kmenových tříd.
 • Až do začátku vyučování setrvávají žáci ve svých třídách. Z organizačních důvodů ranní družina nebude v provozu.
 • Školní družina je v provozu od 11.40 do 16.00 hodin.

DRUHÝ STUPEŇ

Prezenční výuka je plně obnovena pro žáky 9. ročníku.

Pro žáky 6. – 8. ročníku bude organizována rotační výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Harmonogram:

 • Od 30.11. 2020 (lichý týden) zahájí prezenční výuku žáci 6.A, 6.B, 8.A, 8.B.
 • Od 7.12.2020 (sudý týden) nastoupí na prezenční výuku žáci 7.A, 7.B, 7.C.

Žáci, kteří nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančně.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY:

 • Žáci se budou vzdělávat dle platného rozvrhu, obsah HV a TV bude upraven v souladu s nařízením vlády.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku.
 • Žáci mohou i v době distanční výuky odebírat oběd ze školní jídelny. Oběd si mohou vyzvednout pouze do vlastních nádob v době od 11.00 do 11.30 hodin prostřednictvím výdejního okénka. Objednávání obědů probíhá běžným způsobem přes online portál.

Žádáme rodiče, aby v případě podezření na onemocnění COVID – 19 neprodleně informovali třídního učitele.

Žákům budou připomenuta zvýšená hygienická a bezpečnostní pravidla.

Těšíme se na shledání s dětmi.

Částečné obnovení prezenční docházky

OD STŘEDY 18.11.2020 se ŽÁCI PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 1.ROČNÍKU a 2. ROČNÍKU vrací k PREZENČNÍ FORMĚ VÝUKY.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu třídy, hudební výchova a tělesná výchova bude naplněna jiným obsahem. Žáci i učitelé budou mít po celou dobu roušku.

Z organizačních důvodů nebude probíhat ranní družina. Od 7.15 bude otevřena školní budova a nad žáky bude vykonáván dohled ve třídách. Za zachování homogenity skupiny žáků je umožněn provoz odpolední družiny do 16.00 hodin.

Pro žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně.

O dalších podrobnostech budou rodiče informováni třídními učiteli.

Ostatní ročníky základní školy zůstávají v režimu distančního vzdělávání.

Těšíme se na shledání!

Stavební práce na střeše základní školy

Upozorňujeme občany, že v týdnu od 26.10.2020 do 1.11.2020 budou probíhat stavební úpravy na střeše základní školy.

Doporučujeme občanům, aby se v tomto období nepohybovali v blízkosti školní budovy, nevyužívali parkoviště u školy a v případě nezbytného pohybu v tomto prostoru dbali zvýšené opatrnosti.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.                                                                

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády ČR je od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků na výuce. Od tohoto data přechází žáci 1. – 9. ročníku na distanční (vzdálenou) výuku. Omezení má platnost do 1.11.2020. Žáci by se měli vrátit k prezenční výuce ve škole 2. listopadu.

V týdnu od 26.10 do 30. 10. výuka neprobíhá. 

Žádáme vás o sledování informací na Edookitu, kde učitelé zveřejní podrobnější pokyny k výuce. Třídní učitelé vás též osloví prostřednictvím mailu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

INFORMACE K NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Informace o omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020. 

Mateřská škola

 • bez změny stávajícího režimu.

I. stupeň základních školy a přípravná třída

 • výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu.
 • režim pro sportovní činnosti se nemění.

II. stupeň základní školy

 • výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu.
 • výuka tělesné výchovy nebude probíhat běžným způsobem. Náplní budou nesportovní aktivity venku nebo uvnitř. Doporučujeme žákům si vzít vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku ve dnech, kdy je v jejich rozvrhu TV.

Režim školní družiny

 • bez omezení. Sportovní kroužky jsou nastaveny dle platných doporučení. V případě změny budou vedoucí kroužku informovat rodiče.

ZUŠ

 • výuka v ZUŠ přechází na distanční vzdělávání, účast na výuce je dobrovolná. Žáci budou informováni prostřednictvím vyučujících.

 

 

Školní družina – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v letošním roce nabízíme ve výjimečných případech přihlášení dětí do školní družiny k nepravidelné docházce.

Pokud dítě navštěvuje kroužek nebo ZUŠ v odpoledních hodinách, může využít čas před zahájením kroužku pobytem v ŠD a přihlásit se na daný den do ŠD. V případě, že se žák nepřihlásí, opouští po vyučování prostory školy a vrací se na sjednanou dobu zahájení kroužku nebo ZUŠ.

Zákonný zástupce vyplní písemnou Žádost o přijetí do školní družiny (přihlášku) a odevzdá vedoucí vychovatelce.

Výše úplaty je stanovena na 200,- Kč / pololetí

Hradí se ve dvou pololetních splátkách, vždy v měsíci říjnu a únoru, na účet školy: 230 130 2845 / 2010 (Fio banka, a.s.)

Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět variabilní symbol (osobní číslo žáka již přidělené) a konstantní symbol 1019. Do sdělení poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.

Děkujeme za spolupráci.

 

Znáte maybe?

Moderní, akční, bláznivé, easy listy…

Naše první číslo školního časopisu je tady! Užijte si čtení!


Modernizace odborných učeben

V závěru srpna byl dokončen projekt Modernizace odborných učeben, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu byla modernizace odborných učeben pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky. V rámci projektu proběhly stavební úpravy související se stavbou výtahu, jenž pomůže k zajištění bezbáriérovosti v prostorách školy. Díky projektu dochází k podstatnému zkvalitnění výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011808

Termín realizace projektu: 2017–2020

Třídní schůzky

Chtěli bychom Vás informovat, že s přihlédnutím na doporučení MZ ČR jsme se rozhodli zrušit prezenční formu plánovaných třídních schůzek dne 29. 9. 2020 s výjimkou 1.ročníku. Třídní učitelé budou kontaktovat zákonné zástupce prostřednictvím IS Edookit nebo emailu a sdělí jim potřebné informace.

V případě zájmu můžete po domluvě s vyučujícím využít konzultační dny (každé sudé pondělí).

Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

Upozorňujeme na nová opatření vyhlášená ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o plošném zavedení povinnosti nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, včetně vyučovacích hodin. Výjimku tvoří hodiny tělesné výchovy a činnosti, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové nástroje).

Toto opatření se týká pouze žáků II. stupně a nabývá účinnosti od 18.9.2020.

Pro žáky I. stupně nadále trvá povinnost nosit roušku ve společných prostorách.

Doporučujeme žákům mít v zásobě více roušek.

Děkujeme za spolupráci.