Tandemová výuka

Stejně jako se vzdělávají naši žáci, i my pedagogové jsme otevření, učíme se a hledáme cesty, jak zkvalitňovat výuku.

V letošním školním roce rozšiřujeme počet vyučovacích hodin, kdy učitelé učí v tandemu.

Co je to tandemová výuka (párová výuka, týmová výuka)?

Tandemová výuka spočívá v práci dvou vyučujících, kteří společně plánují, vedou a vyhodnocují výuku v dané vyučovací hodině.

Práce v tandemu přináší řadu výhod jak pro žáky, tak pro učitele. Přítomnost dvou vyučujících ve výuce nabízí více prostoru pro individuální přístup, podporu práce ve skupinách. Učitelé mohou pružněji reagovat na potřeby žáků, využít své odbornosti k intenzivnější práci celé skupiny. Žáci mají příležitost sledovat interakci mezi vyučujícími, neustálou spolupráci dospělých, mohou se učit nápodobou komunikačním dovednostem.

Pro pedagogy je to zdroj nových podnětů a obohacování se o další metody práce. Učitelé si mohou být vzájemnou oporou, získávat komplexnější pohled na potřeby žáků. Tandemová výuka je přínosem pro začínající učitele, kteří mohou dostat zpětnou vazbu od zkušeného kolegy, ale i zkušení kolegové získávají prostor pro kolegiální spolupráci a mohou si být vzájemně inspirací. Tandemoví učitelé spolu stanovují cíl hodiny, přemýšlí nad kroky, které vedou k jeho naplnění a následně diskutují nad užitými metodami a formami práce v hodině a jejich dopady na učení žáků.

Ačkoliv je tandemová výuka časově náročnější na přípravu a následnou reflexi, věříme, že podpoří profesní rozvoj kolegů a kolegyň a zlepší výsledky vzdělávání žáků.