Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně

Od pondělí 8. 6. 2020 je možné realizovat ve škole občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2.stupně. Nabízíme žákům 6. až 8. ročníků účast na dopoledních vzdělávacích blocích, které budou sloužit k upevňování učiva v českém jazyce, matematice a některém z dalších předmětů. Předpokládáme, že bloky se budou realizovat jednou týdně v rozsahu tří vyučovacích hodin pro každou třídu, v čase od 7:50. Podrobnější rozpis bude stanoven na základě počtu účastnících se žáků a organizačních možnostech školy.

Vyučující se může dohodnout s žáky na dalších individuálních nebo skupinových konzultacích či třídnických hodinách i mimo stanovený rozvrh a den.  Třídnické hodiny budou realizovány při prvním nástupu do školy a dále na základě domluvy a možnostech třídního učitele.

Pro žáky 9. tříd nebudou organizovány pravidelné dopolední vzdělávací aktivity, ale mohou se účastnit po dohodě s vyučujícím dobrovolných konzultací nebo třídnických hodin.

Forma dopolední prezenční výuky bude sloužit doplňkově k probíhající distanční výuce a nebude ji v plné míře nahrazovat. Účast žáků na vzdělávacích blocích nebo konzultacích je dobrovolná. Skupinové aktivity budou probíhat v maximálním počtu 15 žáků, učitelé se mohou u skupin střídat. Obědy budou poskytovány ve formě studeného obědového balíčku, který si žáci odnáší s sebou domů.

Podmínkou účasti žáka je odevzdání Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění při prvním nástupu do školy a dodržování aktuálních pravidel v souvislosti s epidemiologickou situací.

PROSÍME O VYJÁDŘENÍ VAŠEHO ZÁJMU OHLEDNĚ ÚČASTI ŽÁKŮ NA DOPOLEDNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE DOTAZNÍKU. Odkaz na dotazník bude k dispozici na iskole a bude zaslán emailem zákonnému zástupci žáka.  Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do středy 3. 6. 2020. Podrobnější pokyny k organizaci a časový rozpis vzdělávacích bloků budou k dispozici na iskole nejpozději v pátek 5. 6. 2020. Děkujeme za spolupráci.