Prezenční výuka pro žáky 1.stupně

Na základě nařízení vlády je od 25.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Žádáme rodiče všech žáků 1. stupně ZŠ o vyplnění on-line dotazníku, ve kterém je zákonný zástupce žáka povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. 

Dotazník je potřeba vyplnit i v případě, že dítě již v tomto školním roce možnost prezenční výuky nevyužije. Odkaz na dotazník bude zaslán emailem rodičům a bude také k dispozici na iskole. Online dotazník je třeba odeslat co nejdříve, nejpozději do pátku 15.5. do 16.00 hodin. V případě, že nemáte přístup k internetu nebo nemáte zřízen e-mailový účet je možno vyzvednout vytištěný dotazník ve škole (Po – Pá – od 10 do 15 hodin), vyplnit jej a odevzdat zde. 

V případě, že se rozhodnete pro prezenční výuku, bude Vám zaslána Závazná přihláška, kterou je třeba vyplnit, podepsat a přinést první den prezenční výuky do školy. Žáka nelze zařadit do prezenční výuky později, než k  25.5.2020. 

Prezenční výuka bude od 25.5.2020 probíhat souběžně s distanční výukou. Žáci, kteří se nezúčastní prezenční výuky, budou dál pokračovat v nastavené distanční výuce jako doposud. Předpokládáme, že prezenční výuka bude probíhat od 8:00 do 11:35 ve vzdělávacích blocích a bude korespondovat s obsahem distanční výuky.

V odpoledních hodinách se žáci mohou účastnit zájmového vzdělávání v rámci skupiny, do které byli zařazeni. Odpoledních aktivit se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou zapsáni do školní družiny. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Ranní družina nebude poskytována. Časový rozsah odpoledních aktivit bude stanoven na základě zpětné vazby z dotazníků a organizačních možnostech školy.

Personální zajištění výuky bude upraveno následně po zjištění počtu žáků, kteří mají o prezenční výuku zájem. Je možné, že prezenční vzdělávací aktivity ve skupině nepovede třídní učitel.

ORGANIZACEBEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI PREZENČNÍ VÝUCE 1.STUPNĚ

 • První den nástupu na prezenční výuku žák přinese originál Závazné přihlášky žáka ke skupinovým konzultacím společně s aktuálním Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení Vám bylo zasláno emailem a je také k dispozici na webových stránkách školy.
 • Žáci budou organizováni do skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Složení skupin je neměnné. Po dobu pobytu ve škole se žáci napříč skupinami nesmějí potkávat. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční výuce přítomen, omluví žákovu nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením výuky.
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená bezpečnostní a hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě a patře školy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy, školním areálu ani před školou.
 • Žáci mají možnost se přihlásit k odběru obědů ve školní jídelně, kterou budou navštěvovat po skupinách.
 • V odpoledních hodinách se žáci mohou účastnit zájmového vzdělávání v rámci skupiny, do které byli zařazeni. Odpoledních aktivit se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou zapsáni do školní družiny. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Ranní družina nebude poskytována. Časový rozsah odpoledních aktivit bude stanoven na základě zpětné vazby z dotazníků a organizačních možnostech školy.