Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

Na základě nařízení vlády je od 11.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to výhradně za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy.  Naše škola nabízí pravidelné skupinové konzultace od 12. května. Žádáme rodiče všech žáků 9. tříd o vyplnění PŘIHLÁŠKY, ve které je zákonný zástupce žáka povinen vyjádřit zájem o docházku do školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5.2020.

Přihláška je k dispozici ke stažení na webu školy níže a bude také zaslána emailem rodičům. Přihlášku je nutné vyplnit, podepsat a odeslat oskenovanou nebo ofotografovanou nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020, do 15:00 h na martina.kovarova@zszelechovice.cz nebo na tel: 739 286 754. Tiskopis přihlášky si lze také vyzvednout na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.

ORGANIZACE A BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA:

 • První den nástupu na prezenční výuku žák přinese originál Závazné přihlášky žáka ke skupinovým konzultacím společně s aktuálním Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 
 • Skupinové konzultace se budou konat ve škole dvakrát týdně (úterý, čtvrtek) a budou vedeny vyučujícími českého jazyka a matematiky. Konzultace budou probíhat od 7:45 do 10:30 včetně patnáctiminutové přestávky. Jeden blok českého jazyka a jeden blok matematiky v rámci jednoho dopoledne. Časový rozvrh konzultací byl přizpůsoben letnímu provozu autobusových linek.
 • Žáci budou organizování do skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině. Složení skupin je neměnné. Po dobu pobytu ve škole se žáci napříč skupinami nesmějí potkávat. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční výuce přítomen, omluví žákovu nepřítomnost telefonicky jeho zákonný zástupce ihned v den nepřítomnosti před zahájením výuky.
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdravý žák bez teploty a výrazných příznaků onemocnění (rýma, kašel,…). V případě žákova nevyhovujícího zdravotního stavu, si ho na vyzvání neprodleně vyzvedne zákonný zástupce.
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Žáci se o přestávce mezi výukovými bloky zdržují pouze v určené třídě a patře školy pod dozorem pedagoga. Nevytvářejí skupinky a nosí roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím skončení nezdržují v prostorách školy, školním areálu ani před školou.
 • Žáci mají možnost se přihlásit k odběru studeného obědového balíčku v hodnotě stravenky. Obědový balíček bude žákům předán po skončení vzdělávacích bloků a žáci si jej odnášejí s sebou.
 • Zbylé tři dny v týdnu pak budou žáci doma distančně plnit zadané úkoly.