DŮLEŽITÉ: Uzavření základní školy od 11.3.2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 nebude od 11.3.2020 do odvolání probíhat vyučování pro žáky 1. až 9.ročníků základní školy. Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je zakázána.

Z důvodu tohoto opatření výuka ZUŠ Morava na naší škole probíhat nebude.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Příslušný formulář s potvrzením si můžete vyzvednout ve škole.

Prosím, sledujte aktuální informace o vývoji situace na webových stránkách školy a příslušných úřadů.

Informace k 9.3.2020

Na základě aktuální výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje o výskytu onemocnění COVID-19 a Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN POBÝVALI V ZASAŽENÝCH OBLASTECH (mezi rizikové oblasti patří celé území Itálie), ABY RESPEKTOVALI POVINNOU 14 DENNÍ DOMÁCÍ KARANTÉNU A SVÉ DĚTI NEPOSÍLALI PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLY. Stejná opatření se týkají i všech zaměstnanců školy.

Děti, které zůstanou v domácí karanténě budou v režimu domácí výuky a jejich nepřítomnost bude omluvena z epidemiologických důvodů. Zároveň žádáme rodiče, aby škole neprodleně oznámili, pokud se jich týkají výše uvedená opatření, a to prostřednictvím třídní učitelky či emailem na martina.kovarova@zszelechovice.cz. Děkujeme.

Další důležité informace:

1.) Výuka

Vyučující jednotlivých předmětů budou dle možností informovat nepřítomné žáky o probíraném učivu a úkolech prostřednictvím iskoly. Prosíme o sledování zpráv na iskole.

2.) Onemocnění

V případě náhlého začátku alespoň jednoho z  příznaků tohoto onemocnění u vás nebo vašich rodinných příslušníků (horečka nad 38 °C, kašel, potíže při dýchání, zimnice, bolesti svalů a kloubů), zůstaňte doma a volejte svému praktickému lékaři, případně na telefonní linku 112 nebo Krajskou hygienickou stanici.

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz .

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.

3.) Další kontakty a odkazy

Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:

  • pevné linky 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 744, 577 006 745
  • MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
  • MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
  • e-mail: epidat@khszlin.cz

Přehled důležitých odkazů:

Vážení rodiče,