Omlouvání žáka

Omlouvání žáka z vyučování je stanoveno školním řádem

Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu (osobní sdělení) pokud možno předemnejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Pokud tak neučiní, prověří třídní učitel telefonicky důvod nepřítomnosti žáka ve škole. Všechny absence žáka omlouvají zákonní zástupci i na stránkách iŠkola.cz .

Dopředná omluva žáka z výuky: po přihlášení rodiče v iŠkole v sekci DOCHÁZKA → NOVÁ OMLUVA → vyplnit důvod a den absence 

Omluva žáka: po přihlášení rodiče v iŠkole v sekci DOCHÁZKA → ABSENCE ČEKAJÍCÍ NA OMLUVU ZÁK. ZÁSTUPCEM → OMLUVIT

Neomluvená absence ve vyučování bude projednána ve výchovné komisi a bude považována za závažné porušení školního řádu.

Z důvodu lepší komunikace a optimálního zajištění žákova vzdělávání žádáme rodiče o dodržování tohoto postupu.