Podporují nás 

Podporujete nás a není tady Vaše logo? Napište prosím vedení školy.

Chcete nás podporovat? Neodkládejte rozhodnutí na zítřek a pište hned! 

 
  
 

 
 

O škole

Základní údaje

Jsme plně organizovaná škola s I. - IX,. ročníkem.

Zřizovatelem školy je obec Želechovice naad Dřevnicí.

Vyučujeme podle vzdělávacího programu ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší školy vychází z přesvědčení, že vzdělávání má žákům pomoci získat spolehlivý základ všeobecného vzdělání,  orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.  Naše škola klade důraz na všestranný rozvoj každého jedince. A proto se nezaměřuje jednostranně. Pro to, aby naši absolventi chápali proces svého vzdělávání jako přípravu na svou profesní orientaci a vzdělání jako základ úspěchu při svém uplatnění,  má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými předpoklady a zájmy. V takto přirozené skupině žáků rozvíjíme spolupráci, odpovědné rozhodování a respekt k obecně uznávaným životním a mravním hodnotám a demokratickým postojům. Současně vytváříme u žáků vztah k místu bydliště, jeho historii, přírodě.
Naše škola má přesto některá specifika, která ji odlišují od škol ostatních a tím vytvářejí její profilaci.
Mezi priority naší školy patří :

Jazykové vzdělávání, které posilujeme rozšířenými hodinovými dotacemi a nabídkou volitelných předmětů - konverzacemi. Od třetí třídy vyučujeme jazyk anglický, od osmé třídy druhý cizí jazyk dle výběru žáků. 

Environmentální výchova, která má rozvíjet pozitivní vztah k příroě, okolí bydliště a lidem. Jsme zapojeni do řady mezinárodních projektů a získali jsme mezinárodní titul EKOŠKOLA.

Vytváření pozitivního vztahu k tradicím, historickému, kulturnímu dědictví a sportu má velký význam pro udržení trvalého rozvoje obce a místní komunity, zdravý životní styl a aktivní zapojení do veřejného života. Pravidelně organizujeme a pořádáme řadu akcí pro žáky i veřejnost. V průběhu školního roku zapojujeme žáky do celoškolních sportovních soutěží. Nabízíme širokou škálu zájmových útvarů.

Rozvoj snahy o celoživotní vzdělávání nastavujeme podle individuálních možností žáků.

Další nadstandardní nabídka pro žáky:

Logopedické služby a poradenství, práce s žáky v dyslektických kroužcích, individuální doučování, příprava na přijímací řízení, výuka oborů ZUŠ Morava přímo ve škole ( flétna, ktara, keyboard a výtvarný obor).

Pořádání škol v přírodě, adaptačních kurzů pro VI. ročníky, lyžařských kurzů pro VII. ročníky, studijní a jazykové zahraniční kurzy, plavecký výcvik.

 

 

Historie školy

 

Historie původní školy, která sloužila dětem jako samostatná instituce a stála pravděpodobně na levém břehu potoka Obůrku, sahá až do roku 1660.

 

Nová jednopatrová budova byla vystavěna v letech 1867- 68 a fungovala jako trojtřídní škola (dnes obecní úřadovna). S přibývajícím počtem žáků si však vyžádala přístavbu patra a stala se školou měšťanskou. Ale i ta se jevila časem nevyhovující, a tak byly 17. března 1947 zahájeny přípravné práce na stavbě nové školy a učitelského domu. Dílo se podařilo a dne 16. října 1949 se újezdní měšťanská škola slavnostně otevírá, aby sloužila dětem ze Želechovic a blízkého okolí. První ředitelkou je paní Emílie Klusalová, která se zasloužila veškerými svými silami a obětavostí o vznik této školy.

 

Počátkem školního roku 1952/1953 přechází do nové budovy čtvrtý a pátý ročník a o dvě léta později i první až třetí. Svůj domov zde nalézá i mateřská škola.

 

V roce 1978 se část prvního stupně stěhuje do právě dokončené přístavby, jejíž součástí je i nová jídelna, tělocvična, dílny a další zázemí.

 

Postupnými změnami ve vybavenosti a modernizací se tvář školy změnila do té dnešní, kterou znají současní žáci.

 

Čerpáno z Almanachu vydaného k padesátému výročí založení školy v Želechovicích, jehož autorkami byly Mgr. Marie Zeťková a paní učitelka Věra Filipiová.

 

 

 

 

 

Nejnovější historie školy.

 

Do konce července 2009 bylo zřizovatelem školy statutární město Zlín. V souvislosti se vznikem samostatné obce Želechovice nad Dřevnicí ( 1. 1. 2009 ) se novým zřizovatelem školy stala od 1. 8. 2009 obec Želechovice nad Dřevnicí

 

3D prohlídka