Podporují nás 

Podporujete nás a není tady Vaše logo? Napište prosím vedení školy.

Chcete nás podporovat? Neodkládejte rozhodnutí na zítřek a pište hned! 

 
  
 

 
 

Školní družina

Základní informace

Školní družina je určena především žákům I.stupně.

Školní družina naší školy má čtyři moderně vybavené oddělení sloužící výhradně pro její účely a nabízí žákům možnost zapojení do zájmových útvarů.

Přihlášky do družiny odevzdejte vyplněné vychovatelkám družiny nebo třídním učitelům.

Zápisní lístek ŠD pro školní rok 2018 / 2019 naleznete zde

  

 

 

Činnost ve školní družině:  

  • je určena pro žáky 1.-4. tříd a přípravné třídy
  • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
  • nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním, odpoledne po vyučování, neplní jen funkci sociální
  • děti využívají v odděleních hrací koutky vybavené nábytkem a hračkami, herny se snaží přiblížit domácímu prostředí - jsou bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami, pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost
  • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku dětí a jejich schopnostem
  • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu dětí venku a v přírodě
  • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál hřišť a tělocvičnu
  • pro děti připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže
  • k oblíbeným aktivitám dětí patří také výtvarné, pracovní a hudební činnosti
  • k tradicím naší školní družiny patří pořádání celodružinových akcí  
  • nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her, pracovních listů

 

  >